0

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

0

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

ARTIKEL 1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 

 1. JuicyVitamins de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Geraniumstraat 9, 1338XE Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
 1. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JuicyVitamins een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 1. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Partijen: JuicyVitamins en de Klant.
 1. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan JuicyVitamins zich jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
 1. Abonnement: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten.
 2. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door JuicyVitamins aan de Klant te leveren zaken, waaronder sapmixen, detoxkuren en Sap Shotjes begrepen kunnen zijn.
 3. Website: Juicyvitamins.nl
 4. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2

Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JuicyVitamins en iedere Overeenkomst.
 2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Klant, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

 

ARTIKEL 3

Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van JuicyVitamins is vrijblijvend en onder voorbehoud Mocht er niet voldoende beschikbaarheid zijn van de een aangeboden product. In geval van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de aangeboden Producten, kan JuicyVItamins het aanbod herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Klant. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal JuicyVitamins voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Een levering dient uit ten minste 12 Producten te bestaan.
 3. JuicyVitamins zal de totstandkoming van de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

  

ARTIKEL 5

Geen recht van ontbinding en retour

 1. De Klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat het de levering betreft van Producten met een beperkte houdbaarheid. Op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is dit recht uitgesloten.
 2. Ook op andere gronden dan bedoeld in het vorige lid neemt JuicyVitamins Producten niet retour. Onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden omtrent het pauzeren van bestellingen en het dientengevolge vervallen van een of meerdere bestellingen, is elke bestelling bindend en kunnen de Producten niet door de Klant worden geretourneerd, ook niet in geval de Producten nog in goede staat verkeren.

 

ARTIKEL 6

Levering

 1. Levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant daartoe opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies, beschadiging en bederf van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Verwacht wordt dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst kunnen worden genomen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek. Indien de Producten niet door of namens de Klant op het overeengekomen afleveradres kunnen worden bezorgd, wordt getracht de Producten bij (een van de) buren af te leveren. Met voorafgaande toestemming van de Klant, welke toestemming dient te worden gegeven middels de bestelnotie bij het aangaan van de Overeenkomst of het wijzigen daarvan, kunnen de Producten ook voor de deur of in een schuur worden achtergelaten.
 4. Indien aflevering niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid kan plaatsvinden, dan wordt de bestelling mee teruggenomen en kan de Klant de Producten eenmaal kosteloos opnieuw laten bezorgen. Indien de Klant niet voor opnieuw leveren kiest, blijft hij de betaling verschuldigd als ware de bestelling wel in ontvangst genomen.

 

ARTIKEL 7

Leveringstermijnen

JuicyVitamins doet er alles aan om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen, doch kan daarvoor in verband met bijzondere (verkeers)omstandigheden niet altijd instaan. De Klant dient JuicyVitamins dan ook enige marge in de levertijd te bieden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op weigering van de levering, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, met dien verstande dat indien voor het werkelijke bezorgmoment een lager bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn dan voor het overeengekomen bezorgmoment, de Klant aanspraak maakt op terugbetaling of kwijtschelding van het verschil.

  

ARTIKEL 8

Onderzoek, klachten en garantie

 1. JuicyVitamins garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door JuicyVitamins verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de Producten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en andere overheidsvoorschriften. Dit doet evenwel niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens JuicyVitamins kunnen doen gelden.
 2. De Klant dient de Producten bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk daarna, te (doen) onderzoeken. Hierbij dient door of namens de Klant worden vastgesteld of de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 3. Bij gebreken of tekorten met betrekking tot de geleverde Producten dient de Klant binnen twee werkdagen na de aflevering, per e-mail aan JuicyVitamins te melden, bij gebreke waarvan de Klant zich niet meer op een gebrek of tekort kan beroepen.
 4. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Klant tot betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst onverkort bestaan.
 5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 9

Overmacht

 1. JuicyVitamins is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend en waardoor JuicyVitamins haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Juicyvitamins bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen voor het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 11

Prijzen, bezorgkosten en betalingen

 1. Alle door JuicyVitamins vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten dan wel een levering wordt gewijzigd, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten zijn afhankelijk van de plaats van levering
 1. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door JuicyVitamins aangewezen wijzen, binnen de door Juicyvitamins vermelde of aangezegde termijn.
 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Klant een Consument is.
 1. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant aan JuicyVitamins verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant
 2. JuicyVitamins verkoopt en levert enkele bestellingen Gembersap en maandelijkse abonnementen gembersap op basis van een lidmaatschap 

 

ARTIKEL 12

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. JuicyVitamins draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan JuicyVitamins kan worden toegerekend.
 1. JuicyVitamins staat ervoor in dat de Producten in goede staat worden geleverd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier bewaren van de Producten alsook voor het bepalen van de doeleinden waarvoor en de wijze waarop de Producten worden geconsumeerd. JuicyVitamins is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade of ziekte ontstaan naar aanleiding van de consumptie van de Producten.
 1. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens JuicyVitamins bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren.
 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 13

Algemeen klachtbeleid

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij JuicyVitamins.
 2. Bij JuicyVitamins ingediende klachten worden binnen een termijn van twaalf dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van twaalf dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 14

Slotbepalingen

 1. JuicyVitamins is gerechtigd deze algemene voorwaarden als ook haar prijzen te wijzigen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JuicyVitamins aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 

translation missing: nl.general.search.loading
#AddToCartText { color: #669966; }